《少年中国说》全文带拼音

作者:《少年中国说》全文带拼音 来源:未知 2021-04-27   阅读:

《少年中国说》全文带拼音三字经全文带拼音rénzhīchūxìngběnshàn人之初,性本善。xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn性相近,习相远。gǒubújiàoxìn

《少年中国说》全文带拼音

三字经全文带拼音rénzhīchūxìngběnshàn人之初,性本善。xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn性相近,习相远。gǒubújiàoxìngnǎiqiān苟不教,性乃迁。jiàozhīdàoguìyǐzhuān教之道,贵以专。xīmèngmǔzélínchǔ昔孟母,择邻处。zǐbùxuéduànjīzhù子不学,断机杼。dòuyānshānyǒuyìfāng窦燕山,有义方。jiàowǔzǐmíngjùyáng教五子,名俱扬。yǎngbújiàofùzhīguò养不教,父之过。jiàobùyánshīzhīduò教不严,师之惰。zǐb《少年中国说》全文带拼音ùxuéfēisuǒyí子不学,非所宜。yòubùxuélǎohéwéi幼不学,老何为。

《少年中国说》全文带拼音

rénbùxuébùzhīyì人不学,不知义。wèirénzǐfāngshàoshí为人子,方少时。qīnshīyǒuxílǐyí亲师友,习礼仪。xiāngjiǔlíngnéngwēnxí香九龄,能温席。xiàoyúqīnsuǒdāngzhí孝于亲,所当执。róngsìsuìnéngrànglí融四岁,能让梨。tìyúxiānzhī弟于长,宜先知。shǒuxiàotìcìjiànwén首孝弟,次见闻。zhīmǒushùshímǒuwén知某数,识某文。yīérshíshíérbǎi一而十,十而百。bǎiérqiānqiānérwàn百而千,千而万。sāncáizhětiāndìrén三才者,天地人。

sāngāngzhějūnchényì三纲者,君臣义。fùzǐqīnfūfùshùn父子亲,夫妇顺。yuēchūnxiàyuēqiūdōng曰春夏,曰秋冬。cǐsìshíyùnbùqióng此四时,运不穷。yuēná曰南北,曰西东。cǐsìfāngyìnghūzhōng此四方,应乎中。yuēshuǐhuǒmùjīntǔ曰水火,木金土。cǐwǔxíngběnhūshù此五行,本乎数。yuērényìlǐzhìxìn曰仁义,礼智信。cǐwǔchángbùróngwěn此五常,不容紊。dàoliángshūmàishǔjì稻粱菽,麦黍稷。cǐliùgǔrénsuǒshí此六谷,人所食。mǎniúyángjīquǎnshǐ马牛羊,鸡犬豕。

yuēxǐnùyuēāijù曰喜怒,曰哀惧。àiwùyùqīqíngjù爱恶欲,七情具。páotǔgémùshíjīn匏土革,木石金。sīyǔzhúnǎibāyīn丝与竹,乃八音。gāozēngzǔfùérshēn高曾祖,父而身。shēnérzǐzǐérsūn身而子,子而孙。zìzǐsūnzhìxuánzēng自子孙,至玄曾nǎijiǔzúrénzhīlún乃九族,人之伦。fùzǐēnfūfùcóng父子恩,夫妇从。xiōngzéyǒudìzégōng兄则友,弟则恭。zhǎngyòuxùyǒuyǔpéng长幼序,友与朋。jūnzéjìngchénzézhōng君则敬,臣则忠。cǐshíyìrénsuǒtóng此十义,人所同。

nméngxūjiǎngjiū凡训蒙,须讲究。xiángxùngǔmíngjùdòu详训诂,明句读。wéixuézhěbìyǒuchū为学者,必有初。xiǎoxuézhōngzhìsìshū小学终,至四书。lúnyǔzhěèrshípiān论语者,二十篇。qúndìzǐjìshànyán群弟子,记善言。mèngzǐzhěqīpiānzhǐ孟子者,七篇止。jiǎngdàodéshuōrényì讲道德,说仁义。zuòzhōngyōngzǐsībǐ作中庸,子思笔。zhōngbùpiānyōngbúyì中不偏,庸不易。大小戴,注礼记。shùshèngyánlǐyuèi述圣言,礼乐备。yuēguófēngyuēyǎsòng曰国风,曰雅颂。

shījìwángchūnqiūzuò诗既亡,春秋作。yùbāobiǎnbiéshànè寓褒贬,别善恶。sānzhuànzhěyǒugōngyáng三传者,有公羊。yǒuzuǒshìyǒugǔliáng有左氏,有谷梁。jīngjìmíngfāngdúzǐ经既明,方读子。cuōqíyàojìqíshì撮其要,记其事。wǔzǐzhěyǒuxúnyáng五子者有荀扬。wénzhōngzǐjílǎozhuāng文中子,及老庄。jīngzǐtōngdúzhūshǐ经子通,读诸史。kǎoshìzhīzhōngshǐ考世系,知终始。zìxīnóngzhìhuángdì自羲农,至黄帝。hàosānhuángjūshàngshì号三皇,居上世。

xiāngyīxùnchēngshèngshì相揖逊,称盛世。xiàyǒuyǔshāngyǒutāng夏有禹,商有汤。zhōuwénwǔchēngsānwáng周文武,称三王。xiàchuánzǐjiātiānxià夏传子,家天下。sìbǎizǎiqiānxiàshè四百载,迁夏社。tāngfáxiàguóhàoshāng汤伐夏,国号商。liùbǎizǎizhìuwáng六百载,至纣亡。zhōuwǔwángshǐzhūzhòu周武王,始诛纣。bābǎizǎizuìchángjiǔ八百载,最长久。zhōuzhédōngwánggāngzhuì周辙东,王纲坠。Chěnggāngēshàngyóushuì逞干戈,尚游说。

wǔbàqiángqīxióngchū五霸强,七雄出。yíngqínshìshǐjiānbìng嬴秦氏,始兼并。chuánèrshìchǔhànzhēng传二世,楚汉争。gāozǔxīnghànyèjiàn高祖兴,汉业建。zhìxiàopingwángmǎngcuà至孝平,王莽篡。guāngwǔxīngwéidōnghàn光武兴,为东汉。sìbǎiniánzhōngyúxiàn四百年,终于献。wèishǔwúzhēnghàndǐng魏蜀吴,争汉鼎。hàosānguóqìliǎngjìn号三国,迄两晋。songqíjìliángchénchéng宋齐继,梁陈承。wéináncháodūjīnlíng为南朝,都金陵。

yǔwénzhōuyǔgāoqí宇文周,与高齐。dàizhìsuíyìtǔyǔ迨至隋,一土宇。búzàichuanshītǒngxù不再传,失统绪。tánggāozǔqǐyìshī唐高祖,起义师。chúsuíluànchuàngguójī除隋乱,创国基。èrshíchuánsānbǎizǎi二十传,三百载。liángmièzhīguónǎigǎi梁灭之,国乃改。liángtángjìnjíhànzhōu梁唐晋,及汉周。chēngwǔdàijiēyǒuyóu称五代,皆有由。yánsòngxīngshòuzhōushàn炎宋兴,受周禅。shíbāchuánnánběihùn十八传,南北混。liáoyǔjīndìhàofēn辽与金,帝号纷。

ngyóucún迨灭辽,宋犹存。zhìyuánxīngjīnxùxiē至元兴,金绪zhìyuánxīngjīnxùxiē至元兴,金绪歇。yǒusòngshìyìtongmiè有宋世,一同灭。bìngzhōngguójiānróngdí并中国,兼戎狄。míngtàizǔjiǔqīnshī明太祖,久亲师。chuánjiànwénfāngsìsì传建文,方四祀。qiānběijīngyǒnglèsì迁北京,永乐嗣。dàichóngzhēnméishānshì迨崇祯,煤山逝。qīngtàizǔyīngjǐngmìng清太祖,膺景命。jìngsìdàdìng靖四方,克大定。zhìxuāntǒngnǎidàtóng至宣统,乃大同。

dúshǐzhěkǎoshílù读史者,考实录。tōnggǔjīnruòqīnmù通古今,若亲目。kǒuérsongxīnérwéi口而诵,心而维。cháoyúsīxīyúsī朝于斯,夕于斯。xīzhòngníshīxiàngtuó昔仲尼,师项橐。gǔshèngxiánshàngqínxué古圣贤,尚勤学。zhàozhōnglingdúlǔlún赵中令,读鲁论。bǐjìshìxuén彼既仕,学且勤。pīpúbiānxiāozhújiǎn披蒲编,削竹简。bǐwúshūqiězhīmiǎn彼无书,且知勉。tóuxuánliángzhuīcìgǔ头悬梁,锥刺股。bǐbújiàozìqínkǔ彼不教,自勤苦。

jiāsuīpínxuébúchuò家虽贫,学不辍。rúfùxīnrúguàjiǎo如负薪,如挂角。shēnsuīláoyóukǔzhuó身虽劳,犹苦卓。sūlǎoquánèrshíqī苏老泉,二十七。shǐfāfèndúshūjí始发奋,读书籍。bǐjìuhuǐchí彼既老,犹悔迟。ěrxiǎoshēngyízǎosī尔小生,宜早思。ruòliánghàobāshíèr若梁灏,八十二。duìdàtíngkuíduōshì对大廷,魁多士。bǐjìchéngzhòngchēngyì彼既成,众称异。ěrxiǎoshēngyílìzhì尔小生,宜立志。yíngbāsuìnéngyǒngshī莹八岁,能咏诗。

bǐyǐngwùrénchēngqí彼颖悟,人称奇。ěryòuxuédāngxiàozhī尔幼学,当效之。càiwéngbiànqín蔡文姬,能辨琴。xièdàoyùnnéngyǒngyín谢道韫,能咏吟。bǐnǚzǐqiěcōngmǐn彼女子,且聪敏。ěrnánzǐdāngzìjǐng尔男子,当自警。tángliúyànfāngqīsuì唐刘晏,方七岁。jǔshéntóngzuòzhèngzì举神童,作正字。bǐsuīyòushēnyǐshì彼虽幼,身已仕。ěryòuxuémiǎnérzhì尔幼学,勉而致。yǒuwéizhěyìruòshì有为者,亦若是。quǎnshǒuyèjīsīchén犬守夜,鸡司晨。

苟不学,曷为人。cántǔsīfēngniàngmì蚕吐丝,蜂酿蜜。rénbùxuébùrúwù人不学,不如物。yòuérxuézhuàngérxíng幼而学,壮而行。shàngzhìjūnxiàzémín上致君,下泽民。yángmíngshēngxiǎnfùmǔ扬名声,显父母。guāngyúqiányùyúhòu光于前,裕于后。rényízǐjīnmǎnyíng人遗子,金满赢。wǒjiàozǐwéiyìjīng我教子,惟一经。qínyǒugōngxìwúyì勤有功,戏无益。jièzhīzāiyímiǎnlì戒之哉,宜勉力。

“噔!噔!噔!”Y和W气呼呼地跑回家,两张嘴撅得老高老高。他们的爸爸——语音大帝见了,摸了摸他们的头说:“干吗生这么大的气,看你们的嘴都能挂油瓶啦!”“拼音国王瞧不起我们!”Y和W大声嚷着。原来,在成立汉语拼音国的时候,语音大帝把他心爱的26个儿女送到了拼音王国做拼音字母。这不,前两天,他们刚到拼音国后,国王要给他们分配工作单位,Y和W可乐啦,跟在国王后面,想当个主角。可是他们眼看着有的兄弟去了声母组,有的姐妹去了韵母组。结果,声母组中再也没有位置能容下他们了,所以,他们一气之下跑回了家。语音大帝弄清原因后,摇了摇头:“不对!孩子们,你们错了。”正说着,拼音国王气喘吁吁地追了上来,他一手拉起Y,一手拉起W,说:“拼音王国里不能没有你们,你们是非常重要的一员,快跟我回去吧!

拼音国王非常器重Y,他把第一个任务交给了Y,任务很简单,就是让他和字母ü一起为“愚”字拼音。Y当然很乐意,他和ü一路唱着歌,到“愚”字家去了。汉语拼音T,从来也没执行过任务,他听说Y接受了任务,出于好奇心,也跑去看热闹。他看着Y和ü走进了“愚”字家,眼馋得很,但他怕被国王批评,没敢跟进去。他在外面等了好长时间,才看见“愚”字从家里走出来,但是,后面跟着的竟然是Y和u,T揉了眼睛,当他认为确实是Y和u在一起时,大吃一惊,两眼瞪得跟金鱼眼睛似的。他大喊起来:“不好啦!不好啦!ü被害死啦!”大家一听,一窝蜂似的跑了过来,一齐问T:“你说谁被害死了?”这时,Y和u走了过来,T见他俩挨得那么近,气不打一处来。

”T指着u的鼻子说:“一定是他先藏在‘愚’字家,等Y和ü进去后,u为了出风头,想代替ü,就与Y合伙把ü害死啦!”

推荐阅读:

《少年中国说》全文带拼音
分享给小伙伴们:
本文关键词: 桃核盘成10年后图
《少年中国说》全文带拼音:如果本文侵犯了您的权利, 请联系本网立即做出处理,谢谢。
当前位置:日记作文网 > 希望作文《少年中国说》全文带拼音转载请注明出处。
下一篇:没有了
《少年中国说》全文带拼音相关文章